Select Page

Projektna organizacija

Teorija organizacije poznaje tri temeljna oblika organizacije poduzeća. Funkcionalna organizacija je tradicionalna i sve više pripada prošlosti. Projektna organizacija je potpuna suprotnost funkcionalnoj organizaciji i u vrijeme sve većih promjena i digitalizacije pojavljuje se sve veći broj rastućih IT programerskih poduzeća koje trebaju organizaciju rada koja odgovara izazovima posla. Projektna organizacija podrazumijeva rad u projektnim timovima. Najveći izazov u dizajniranju projektne organizacije su odgovori na problemska pitanja kako selektirati voditelja projekta, kako selektirati članove tima, kojom metodologijom planirati projekt, kako mjeriti poslovnu učinkovitost projekta, kako prilagoditi računovodstveno bilježenje događaja zahtjevima upravljanja projektima, kako izgraditi sustav nagrađivanja članova tima, kako dizajnirati proaktivnu i ekstrinzično motivirajuću organizaciju rada,…

Zaposlenici koji rade u projektima angažirani su od projekta do projekta. Projektna organizacija rada nije oblik organizacije koji je obilježje samo projektnih poduzeća. Prema jednom istraživanju globalni porast potražnje za radnim mjestom projekt menadžera iz godinu u godinu je za oko 1,7 milijuna. Projekt menadžer je radno mjesto potrebno za svaki oblik organizacije, jer se organizacijske promjene ne mogu provoditi kvalitetno bez formalnog sustava upravljanja projektima. Funkcijske organizacije postaju sve više matrične. Praktično u suvremenom menadžmentu više ne bi smjele niti postojati čisto funkcijske organizacije rada. Projektna organizacija rada integrirana u funkcijsku organizaciju rada naziva se matrična organizacija rada. Usluga dizajniranja projektne organizacije rada podrazumijeva transformaciju u viši stupanj izvrsnosti radnih procesa i izgradnje kapaciteta organizacije za upravljanje projektima organizacijskih promjena i novih poslovnih pothvata.